edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภน.1 19,690 58,653 314,053 507,557 880,263 549,284.11
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ชัยภูมิ
-
- - - - -
นครราชสีมา
2,634
7,796 54,931 74,753 137,480 85,787.52
บุรีรัมย์
177
271 2,967 1,372 4,610 2,876.64
สุรินทร์
1,932
6,350 35,852 44,210 86,412 53,921.09
พิจิตร
906
2,492 14,044 8,006 24,542 15,314.21
เพชรบูรณ์
1,030
3,110 26,522 26,262 55,894 34,877.86
นครสวรรค์
1,916
5,541 35,386 126,949 167,876 104,754.62
อุทัยธานี
1,721
4,886 24,989 38,136 68,011 42,438.86
อภน.1.1
-
- - - - -
อภน.1.2
-
- - - - -
อภน.1 (ภน.1)
-
- - - - -
งภน.1 (ภน.1)
-
- - - - -
ตภน.1 (ภน.1)
712
2,015 3,035 4,424 9,474 5,911.78
พภน.1 (ภน.1)
-
- - - - -
วภน.1 (ภน.1)
812
2,709 6,275 4,952 13,936 8,696.06
ลภน.1 (ภน.1)
954
3,890 4,137 5,661 13,688 8,541.31
รวม 12,794 39,060 208,138 334,725 581,923 363,119.95
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ชัยภูมิ 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
นครราชสีมา 152 เรื่อง323 เรื่อง428 เรื่อง343 เรื่อง321 เรื่อง381 เรื่อง358 เรื่อง341 เรื่อง----
6752.93 ฿ 18562.13 ฿ 21133.01 ฿ 16959.70 ฿ 18062.93 ฿ 14141.09 ฿ 0.00 ฿ 26.21 ฿ ----
บุรีรัมย์ 0 เรื่อง--2 เรื่อง45 เรื่อง47 เรื่อง42 เรื่อง44 เรื่อง----
0.00 ฿ -- 108.58 ฿ 2720.64 ฿ 1153.78 ฿ 13.73 ฿ 0.00 ฿ ----
สุรินทร์ 119 เรื่อง208 เรื่อง283 เรื่อง274 เรื่อง266 เรื่อง241 เรื่อง279 เรื่อง266 เรื่อง----
4655.66 ฿ 9007.44 ฿ 12650.35 ฿ 13156.42 ฿ 10671.02 ฿ 6211.30 ฿ 1784.64 ฿ 0.00 ฿ ----
พิจิตร 68 เรื่อง91 เรื่อง115 เรื่อง128 เรื่อง124 เรื่อง111 เรื่อง133 เรื่อง136 เรื่อง----
1458.29 ฿ 2605.82 ฿ 2882.26 ฿ 3021.41 ฿ 3948.05 ฿ 1504.46 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
เพชรบูรณ์ 40 เรื่อง125 เรื่อง176 เรื่อง132 เรื่อง134 เรื่อง156 เรื่อง134 เรื่อง138 เรื่อง----
1282.94 ฿ 6470.26 ฿ 7965.98 ฿ 5997.89 ฿ 11293.78 ฿ 4080.34 ฿ 343.20 ฿ 0.00 ฿ ----
นครสวรรค์ 124 เรื่อง199 เรื่อง316 เรื่อง244 เรื่อง231 เรื่อง278 เรื่อง255 เรื่อง278 เรื่อง----
9081.70 ฿ 16861.10 ฿ 25192.13 ฿ 23033.09 ฿ 26289.74 ฿ 13239.41 ฿ 4.99 ฿ 317.62 ฿ ----
อุทัยธานี 93 เรื่อง220 เรื่อง293 เรื่อง226 เรื่อง202 เรื่อง227 เรื่อง222 เรื่อง247 เรื่อง----
2753.71 ฿ 7859.90 ฿ 10739.04 ฿ 8206.85 ฿ 9953.42 ฿ 4270.66 ฿ 67.39 ฿ 0.00 ฿ ----
อภน.1.1 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
อภน.1.2 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
อภน.1 (ภน.1) 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
งภน.1 (ภน.1) 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
ตภน.1 (ภน.1) 0 เรื่อง-66 เรื่อง111 เรื่อง138 เรื่อง136 เรื่อง97 เรื่อง171 เรื่อง----
0.00 ฿ - 1040.21 ฿ 2245.78 ฿ 1435.20 ฿ 1048.94 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
พภน.1 (ภน.1) 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
วภน.1 (ภน.1) 0 เรื่อง-108 เรื่อง138 เรื่อง155 เรื่อง134 เรื่อง153 เรื่อง132 เรื่อง----
0.00 ฿ - 2100.38 ฿ 2001.79 ฿ 3080.06 ฿ 1687.92 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ลภน.1 (ภน.1) 67 เรื่อง136 เรื่อง158 เรื่อง115 เรื่อง152 เรื่อง113 เรื่อง112 เรื่อง105 เรื่อง----
489.22 ฿ 1423.97 ฿ 1137.55 ฿ 1248.62 ฿ 1830.82 ฿ 761.28 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----