edoclite


2564 2565 ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 15,722 27,390 140,177 229,215 396,782 247,591.97
ภน.2 43,679 97,496 446,941 522,889 1,067,326 666,011.42
ภน.3 34,095 61,599 374,328 458,047 893,974 557,839.78
ภก.1 27,954 48,646 267,705 337,956 654,307 408,287.57
ภก.2 20,906 35,581 208,113 277,880 521,574 325,462.18
ภก.3 17,371 41,785 190,149 107,583 339,517 211,858.61
ส่วนงานอื่นๆ - - - - - -
รวม 117,501 173,274 925,693 4,283,302 9,075,770 6,957,161
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
นครราชสีมา
2,018
2,739 21,765 110,430 202,966 157,156.27
นครสวรรค์
1,869
1,666 11,006 63,157 260,861 157,080.16
สุรินทร์
1,678
2,140 11,362 69,705 130,452 145,076.27
อุทัยธานี
1,812
1,725 7,855 25,343 99,991 81,560.53
เพชรบูรณ์
1,156
990 8,423 14,387 80,617 57,633.88
วภน.1 (ภน.1)
1,093
1,311 3,687 7,634 19,738 28,814.44
พิจิตร
969
870 5,009 3,159 37,118 26,355.26
ตภน.1 (ภน.1)
921
1,090 1,893 6,175 15,667 21,891.17
ลภน.1 (ภน.1)
785
1,042 1,725 1,689 19,022 11,870.35
บุรีรัมย์
-
699 7,434 3,393 11,526 4,970.16
งภน.1 (ภน.1)
-
- - - - -
อภน.1.1
-
- - - - -
อภน.1.2
-
- - - - -
พภน.1 (ภน.1)
-
- - - - -
อภน.1 (ภน.1)
-
- - - - -
ชัยภูมิ
-
- - - - -
รวม 12,301 14,272 80,159 305,072 877,958 692,408.49
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ชัยภูมิ ------------
------------
นครราชสีมา 321 เรื่อง280 เรื่อง327 เรื่อง229 เรื่อง239 เรื่อง307 เรื่อง315 เรื่อง-----
32818.03 ฿ 22226.26 ฿ 26557.44 ฿ 16920.38 ฿ 20954.54 ฿ 19045.73 ฿ 18633.89 ฿ -----
บุรีรัมย์ 0 เรื่อง-----------
4970.16 ฿ -----------
สุรินทร์ 235 เรื่อง226 เรื่อง276 เรื่อง238 เรื่อง224 เรื่อง245 เรื่อง234 เรื่อง248 เรื่อง----
27328.08 ฿ 19599.22 ฿ 24440.21 ฿ 22959.46 ฿ 22478.98 ฿ 15673.63 ฿ 12596.69 ฿ 11743.68 ฿ ----
พิจิตร 154 เรื่อง125 เรื่อง192 เรื่อง108 เรื่อง157 เรื่อง129 เรื่อง104 เรื่อง-----
4104.67 ฿ 3490.03 ฿ 5047.54 ฿ 2700.67 ฿ 4232.59 ฿ 3868.80 ฿ 2910.96 ฿ -----
เพชรบูรณ์ 172 เรื่อง173 เรื่อง170 เรื่อง164 เรื่อง150 เรื่อง168 เรื่อง158 เรื่อง1 เรื่อง----
9993.98 ฿ 8120.74 ฿ 7474.27 ฿ 8034.00 ฿ 7235.90 ฿ 8460.82 ฿ 8284.22 ฿ 29.95 ฿ ----
นครสวรรค์ 270 เรื่อง276 เรื่อง336 เรื่อง219 เรื่อง243 เรื่อง256 เรื่อง269 เรื่อง-----
25346.26 ฿ 21282.77 ฿ 26978.02 ฿ 20270.02 ฿ 20808.53 ฿ 19244.16 ฿ 23150.40 ฿ -----
อุทัยธานี 273 เรื่อง264 เรื่อง316 เรื่อง225 เรื่อง226 เรื่อง253 เรื่อง255 เรื่อง-----
12391.39 ฿ 11380.51 ฿ 13703.66 ฿ 11175.84 ฿ 9345.02 ฿ 12340.85 ฿ 11223.26 ฿ -----
อภน.1.1 ------------
------------
อภน.1.2 ------------
------------
อภน.1 (ภน.1) ------------
------------
งภน.1 (ภน.1) ------------
------------
ตภน.1 (ภน.1) 152 เรื่อง107 เรื่อง170 เรื่อง127 เรื่อง119 เรื่อง123 เรื่อง123 เรื่อง-----
3584.88 ฿ 2895.98 ฿ 4406.06 ฿ 2744.98 ฿ 2345.62 ฿ 2778.05 ฿ 3135.60 ฿ -----
พภน.1 (ภน.1) ------------
------------
วภน.1 (ภน.1) 157 เรื่อง144 เรื่อง194 เรื่อง125 เรื่อง177 เรื่อง155 เรื่อง141 เรื่อง-----
5453.76 ฿ 3978.62 ฿ 5121.79 ฿ 2842.94 ฿ 3752.11 ฿ 3407.04 ฿ 4258.18 ฿ -----
ลภน.1 (ภน.1) 132 เรื่อง124 เรื่อง148 เรื่อง97 เรื่อง74 เรื่อง99 เรื่อง111 เรื่อง-----
1941.89 ฿ 1960.61 ฿ 2267.62 ฿ 1362.19 ฿ 992.78 ฿ 1577.47 ฿ 1767.79 ฿ -----