edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภก.1 23,029 98,431 556,888 765,012 1,420,331 886,286.54
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ส่วนการเงินการบัญชีภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนบริหารการตลาดภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนพัสดุภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนอำนวยการสำนักภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคกลาง
759
2,180 3,830 3,422 9,432 5,885.57
ส่วนอำนวยการฝ่ายภาคกลางที่ 2
-
- - - - -
ประจวบคีรีขันธ์
2,388
8,176 58,426 120,425 187,027 116,704.85
ลพบุรี
1,405
4,968 38,504 24,173 67,645 42,210.48
กาญจนบุรี
1,400
5,306 32,283 36,041 73,630 45,945.12
ชัยนาท
1,764
5,926 32,813 22,796 61,535 38,397.84
สมุทรสงคราม
1,423
5,300 22,748 20,338 48,386 30,192.86
สมุทรสาคร
1,471
4,778 28,014 30,557 63,349 39,529.78
สุพรรณบุรี
2,188
7,156 52,111 38,148 97,415 60,786.96
สระบุรี
820
3,120 - 3,119 6,239 3,893.14
นครปฐม
2,124
6,961 42,661 159,056 208,678 130,215.07
ราชบุรี
887
2,105 11,798 7,443 21,346 13,319.90
พระนครศรีอยุธยา
-
- - - - -
อภก.1.1
-
- - - - -
เพชรบุรี
1,789
6,843 39,029 72,936 118,808 74,136.19
อ่างทอง
1,010
3,336 16,964 13,127 33,427 20,858.45
สิงห์บุรี
1,200
4,538 24,891 6,747 36,176 22,573.82
รวม 20,628 70,693 404,072 558,328 1,033,093 644,650.03
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ส่วนการเงินการบัญชีภาคกลาง ------------
------------
ส่วนบริหารการตลาดภาคกลาง ------------
------------
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคกลาง ------------
------------
ส่วนพัสดุภาคกลาง ------------
------------
ส่วนอำนวยการสำนักภาคกลาง ------------
------------
ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคกลาง 57 เรื่อง77 เรื่อง142 เรื่อง78 เรื่อง93 เรื่อง94 เรื่อง108 เรื่อง111 เรื่อง----
569.09 ฿ 849.26 ฿ 1529.42 ฿ 922.27 ฿ 668.30 ฿ 550.99 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ส่วนอำนวยการฝ่ายภาคกลางที่ 2 ------------
------------
ประจวบคีรีขันธ์ 177 เรื่อง302 เรื่อง414 เรื่อง295 เรื่อง315 เรื่อง297 เรื่อง285 เรื่อง306 เรื่อง----
15909.50 ฿ 25564.66 ฿ 28130.54 ฿ 20210.11 ฿ 22517.66 ฿ 9613.34 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ลพบุรี 115 เรื่อง171 เรื่อง230 เรื่อง158 เรื่อง193 เรื่อง177 เรื่อง169 เรื่อง208 เรื่อง----
4643.81 ฿ 6186.96 ฿ 10902.53 ฿ 8308.56 ฿ 9595.87 ฿ 4850.98 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
กาญจนบุรี 93 เรื่อง166 เรื่อง268 เรื่อง193 เรื่อง172 เรื่อง182 เรื่อง178 เรื่อง179 เรื่อง----
6481.49 ฿ 8209.34 ฿ 12991.68 ฿ 6619.39 ฿ 9688.22 ฿ 4945.82 ฿ 570.34 ฿ 9222.72 ฿ ----
ชัยนาท 134 เรื่อง208 เรื่อง297 เรื่อง237 เรื่อง215 เรื่อง216 เรื่อง244 เรื่อง221 เรื่อง----
3903.74 ฿ 5745.79 ฿ 8674.85 ฿ 8521.34 ฿ 8392.18 ฿ 5343.94 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
สมุทรสงคราม 106 เรื่อง176 เรื่อง244 เรื่อง173 เรื่อง175 เรื่อง192 เรื่อง181 เรื่อง180 เรื่อง----
3463.82 ฿ 5953.58 ฿ 7547.90 ฿ 5078.74 ฿ 5464.37 ฿ 3433.87 ฿ 0.00 ฿ 1.87 ฿ ----
สมุทรสาคร 118 เรื่อง183 เรื่อง213 เรื่อง161 เรื่อง181 เรื่อง254 เรื่อง181 เรื่อง199 เรื่อง----
6730.46 ฿ 8870.16 ฿ 8432.11 ฿ 7926.67 ฿ 4744.27 ฿ 7885.49 ฿ 6007.87 ฿ 8584.99 ฿ ----
สุพรรณบุรี 159 เรื่อง302 เรื่อง349 เรื่อง280 เรื่อง244 เรื่อง284 เรื่อง289 เรื่อง332 เรื่อง----
7041.84 ฿ 9588.38 ฿ 14240.93 ฿ 11296.90 ฿ 13597.58 ฿ 8219.33 ฿ 9932.83 ฿ 13218.82 ฿ ----
สระบุรี 80 เรื่อง90 เรื่อง140 เรื่อง112 เรื่อง94 เรื่อง103 เรื่อง110 เรื่อง91 เรื่อง----
270.19 ฿ 248.98 ฿ 484.85 ฿ 506.06 ฿ 491.09 ฿ 361.92 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
นครปฐม 162 เรื่อง255 เรื่อง359 เรื่อง258 เรื่อง252 เรื่อง289 เรื่อง259 เรื่อง306 เรื่อง----
16783.10 ฿ 23401.87 ฿ 34014.24 ฿ 22384.75 ฿ 28753.92 ฿ 19123.73 ฿ 213.41 ฿ 0.00 ฿ ----
ราชบุรี 24 เรื่อง29 เรื่อง98 เรื่อง90 เรื่อง85 เรื่อง216 เรื่อง154 เรื่อง195 เรื่อง----
603.41 ฿ 1218.05 ฿ 3717.79 ฿ 3186.77 ฿ 3350.88 ฿ 8094.53 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
พระนครศรีอยุธยา ------------
------------
อภก.1.1 ------------
------------
เพชรบุรี 115 เรื่อง229 เรื่อง314 เรื่อง214 เรื่อง214 เรื่อง245 เรื่อง219 เรื่อง245 เรื่อง----
8658.00 ฿ 15979.39 ฿ 18628.90 ฿ 12526.18 ฿ 14641.54 ฿ 9657.02 ฿ 62.40 ฿ 0.00 ฿ ----
อ่างทอง 64 เรื่อง119 เรื่อง105 เรื่อง128 เรื่อง186 เรื่อง155 เรื่อง127 เรื่อง130 เรื่อง----
2355.60 ฿ 2373.70 ฿ 2662.61 ฿ 4827.89 ฿ 7335.74 ฿ 3768.96 ฿ 0.00 ฿ 22.46 ฿ ----
สิงห์บุรี 93 เรื่อง124 เรื่อง215 เรื่อง142 เรื่อง177 เรื่อง128 เรื่อง168 เรื่อง153 เรื่อง----
2316.91 ฿ 2437.34 ฿ 5561.71 ฿ 4031.04 ฿ 5992.27 ฿ 2852.30 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----