edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภก.1.2 12,915 54,431 326,601 609,119 990,151 617,854.22
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ประจวบคีรีขันธ์
2,388
8,176 58,426 120,425 187,027 116,704.85
กาญจนบุรี
1,400
5,306 32,283 36,041 73,630 45,945.12
สมุทรสงคราม
1,423
5,300 22,748 20,338 48,386 30,192.86
สมุทรสาคร
1,471
4,778 28,014 30,557 63,349 39,529.78
นครปฐม
2,124
6,961 42,661 159,056 208,678 130,215.07
ราชบุรี
887
2,105 11,798 7,443 21,346 13,319.90
เพชรบุรี
1,789
6,843 39,029 72,936 118,808 74,136.19
รวม 11,482 39,469 234,959 446,796 721,224 450,043.77
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ประจวบคีรีขันธ์ 177 เรื่อง302 เรื่อง414 เรื่อง295 เรื่อง315 เรื่อง297 เรื่อง285 เรื่อง306 เรื่อง----
15909.50 ฿ 25564.66 ฿ 28130.54 ฿ 20210.11 ฿ 22517.66 ฿ 9613.34 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
กาญจนบุรี 93 เรื่อง166 เรื่อง268 เรื่อง193 เรื่อง172 เรื่อง182 เรื่อง178 เรื่อง179 เรื่อง----
6481.49 ฿ 8209.34 ฿ 12991.68 ฿ 6619.39 ฿ 9688.22 ฿ 4945.82 ฿ 570.34 ฿ 9222.72 ฿ ----
สมุทรสงคราม 106 เรื่อง176 เรื่อง244 เรื่อง173 เรื่อง175 เรื่อง192 เรื่อง181 เรื่อง180 เรื่อง----
3463.82 ฿ 5953.58 ฿ 7547.90 ฿ 5078.74 ฿ 5464.37 ฿ 3433.87 ฿ 0.00 ฿ 1.87 ฿ ----
สมุทรสาคร 118 เรื่อง183 เรื่อง213 เรื่อง161 เรื่อง181 เรื่อง254 เรื่อง181 เรื่อง199 เรื่อง----
6730.46 ฿ 8870.16 ฿ 8432.11 ฿ 7926.67 ฿ 4744.27 ฿ 7885.49 ฿ 6007.87 ฿ 8584.99 ฿ ----
นครปฐม 162 เรื่อง255 เรื่อง359 เรื่อง258 เรื่อง252 เรื่อง289 เรื่อง259 เรื่อง306 เรื่อง----
16783.10 ฿ 23401.87 ฿ 34014.24 ฿ 22384.75 ฿ 28753.92 ฿ 19123.73 ฿ 213.41 ฿ 0.00 ฿ ----
ราชบุรี 24 เรื่อง29 เรื่อง98 เรื่อง90 เรื่อง85 เรื่อง216 เรื่อง154 เรื่อง195 เรื่อง----
603.41 ฿ 1218.05 ฿ 3717.79 ฿ 3186.77 ฿ 3350.88 ฿ 8094.53 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
เพชรบุรี 115 เรื่อง229 เรื่อง314 เรื่อง214 เรื่อง214 เรื่อง245 เรื่อง219 เรื่อง245 เรื่อง----
8658.00 ฿ 15979.39 ฿ 18628.90 ฿ 12526.18 ฿ 14641.54 ฿ 9657.02 ฿ 62.40 ฿ 0.00 ฿ ----