edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ส่วนงานใต้ภาค ภก.1 838 3,116 5,640 5,147 13,903 8,675.47
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ส่วนการเงินการบัญชีภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนบริหารการตลาดภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนพัสดุภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนอำนวยการสำนักภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคกลาง
759
2,180 3,830 3,422 9,432 5,885.57
ส่วนอำนวยการฝ่ายภาคกลางที่ 2
-
- - - - -
อภก.1.1
-
- - - - -
รวม 759 2,180 3,830 3,422 9,432 5,885.57
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ส่วนการเงินการบัญชีภาคกลาง ------------
------------
ส่วนบริหารการตลาดภาคกลาง ------------
------------
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคกลาง ------------
------------
ส่วนพัสดุภาคกลาง ------------
------------
ส่วนอำนวยการสำนักภาคกลาง ------------
------------
ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคกลาง 57 เรื่อง77 เรื่อง142 เรื่อง78 เรื่อง93 เรื่อง94 เรื่อง108 เรื่อง111 เรื่อง----
569.09 ฿ 849.26 ฿ 1529.42 ฿ 922.27 ฿ 668.30 ฿ 550.99 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ส่วนอำนวยการฝ่ายภาคกลางที่ 2 ------------
------------
อภก.1.1 ------------
------------