edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภก.2.1 11,437 56,709 373,006 500,294 930,009 580,325.62
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ตรัง
1,888
7,321 47,087 32,352 86,760 54,138.24
สตูล
2,109
8,301 42,862 9,666 60,829 37,957.30
สงขลา
463
1,733 31,977 13,932 47,642 29,728.61
ยะลา
2,068
7,502 35,275 134,135 176,912 110,393.09
พัทลุง
1,116
1,770 12,164 4,331 18,265 11,397.36
ปัตตานี
1,221
4,255 24,483 72,860 101,598 63,397.15
นราธิวาส
1,092
3,238 33,312 26,896 63,446 39,590.30
รวม 9,957 34,120 227,160 294,172 555,452 346,602.05
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ตรัง 122 เรื่อง224 เรื่อง312 เรื่อง259 เรื่อง215 เรื่อง280 เรื่อง247 เรื่อง239 เรื่อง----
5677.78 ฿ 9723.17 ฿ 12091.25 ฿ 12407.62 ฿ 9499.78 ฿ 7105.49 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
สตูล 169 เรื่อง252 เรื่อง325 เรื่อง268 เรื่อง289 เรื่อง280 เรื่อง275 เรื่อง271 เรื่อง----
3542.45 ฿ 5646.58 ฿ 8440.85 ฿ 6143.28 ฿ 9284.50 ฿ 4432.90 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
สงขลา --13 เรื่อง143 เรื่อง82 เรื่อง86 เรื่อง79 เรื่อง68 เรื่อง----
-- 2077.30 ฿ 14714.54 ฿ 12991.68 ฿ 7082.40 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ยะลา 48 เรื่อง319 เรื่อง415 เรื่อง273 เรื่อง267 เรื่อง299 เรื่อง236 เรื่อง228 เรื่อง----
2955.89 ฿ 26643.55 ฿ 27188.30 ฿ 24298.56 ฿ 24736.61 ฿ 12259.73 ฿ 156.00 ฿ 2792.40 ฿ ----
พัทลุง ---30 เรื่อง263 เรื่อง289 เรื่อง268 เรื่อง274 เรื่อง----
--- 796.22 ฿ 10825.78 ฿ 6076.51 ฿ 22.46 ฿ 0.00 ฿ ----
ปัตตานี --121 เรื่อง231 เรื่อง212 เรื่อง220 เรื่อง226 เรื่อง246 เรื่อง----
-- 8964.38 ฿ 22727.33 ฿ 30694.56 ฿ 13401.02 ฿ 20274.38 ฿ 30966.00 ฿ ----
นราธิวาส --113 เรื่อง194 เรื่อง203 เรื่อง210 เรื่อง202 เรื่อง186 เรื่อง----
-- 8277.98 ฿ 15330.43 ฿ 15434.64 ฿ 25326.29 ฿ 7.49 ฿ 0.00 ฿ ----