edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภก.2.2 4,742 20,951 119,618 334,118 474,687 296,204.69
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
บภก.2.2 (ชพ.)
-
- - - - -
ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย
1,274
5,234 21,491 25,298 52,023 32,462.35
สุราษฎร์ธานี
2,922
9,920 65,440 215,768 291,128 181,663.87
ระนอง
-
- - - - -
ภูเก็ต
-
- - - - -
พังงา
-
- - - - -
นครศรีธรรมราช
13
131 1,490 648 2,269 1,415.86
กระบี่
-
- - - - -
รวม 4,209 15,285 88,421 241,714 345,420 215,542.08
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
บภก.2.2 (ชพ.) ------------
------------
ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย 94 เรื่อง179 เรื่อง226 เรื่อง203 เรื่อง153 เรื่อง152 เรื่อง111 เรื่อง156 เรื่อง----
3944.93 ฿ 7520.45 ฿ 6716.74 ฿ 6679.92 ฿ 4471.58 ฿ 3204.24 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
สุราษฎร์ธานี 185 เรื่อง372 เรื่อง453 เรื่อง386 เรื่อง392 เรื่อง422 เรื่อง363 เรื่อง357 เรื่อง----
15389.71 ฿ 40207.44 ฿ 38463.98 ฿ 42288.48 ฿ 40471.39 ฿ 24869.52 ฿ 202.18 ฿ 1.87 ฿ ----
ระนอง ------------
------------
ภูเก็ต ------------
------------
พังงา ------------
------------
นครศรีธรรมราช ---6 เรื่อง7 เรื่อง-------
--- 255.22 ฿ 1078.90 ฿ -------
กระบี่ ------------
------------