edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ส่วนงานใต้ภาค ภก.2 4,538 19,585 46,097 68,217 133,899 83,552.98
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ลภก.2
-
- - - - -
ส่วนการเงินการบัญชีภาคใต้
-
- - - - -
ส่วนบริหารการตลาดภาคใต้
433
1,623 3,238 1,620 6,481 4,044.14
ส่วนพัสดุภาคใต้
873
2,806 7,289 22,889 32,984 20,582.02
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคใต้
-
- - - - -
ส่วนอำนวยการสำนักภาคใต้
-
- - - - -
ส่วนอำนวยการฝ่ายภาคใต้ที่ 1
1,393
5,582 12,859 10,561 29,002 18,097.25
ส่วนอำนวยการฝ่ายภาคใต้ที่ 2
1,297
5,843 14,219 19,719 39,781 24,823.34
รวม 3,996 15,854 37,605 54,789 108,248 67,546.75
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ลภก.2 ------------
------------
ส่วนการเงินการบัญชีภาคใต้ ------------
------------
ส่วนบริหารการตลาดภาคใต้ 29 เรื่อง47 เรื่อง71 เรื่อง54 เรื่อง67 เรื่อง60 เรื่อง48 เรื่อง59 เรื่อง----
285.79 ฿ 609.02 ฿ 773.76 ฿ 587.18 ฿ 789.36 ฿ 278.30 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ส่วนพัสดุภาคใต้ 62 เรื่อง94 เรื่อง134 เรื่อง88 เรื่อง117 เรื่อง144 เรื่อง112 เรื่อง131 เรื่อง----
2290.70 ฿ 3825.74 ฿ 4732.42 ฿ 3131.23 ฿ 5031.94 ฿ 2542.18 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคใต้ ------------
------------
ส่วนอำนวยการสำนักภาคใต้ ------------
------------
ส่วนอำนวยการฝ่ายภาคใต้ที่ 1 85 เรื่อง160 เรื่อง204 เรื่อง175 เรื่อง190 เรื่อง188 เรื่อง195 เรื่อง203 เรื่อง----
1516.32 ฿ 3136.85 ฿ 3269.76 ฿ 3069.46 ฿ 3743.38 ฿ 1481.38 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ส่วนอำนวยการฝ่ายภาคใต้ที่ 2 127 เรื่อง247 เรื่อง213 เรื่อง153 เรื่อง118 เรื่อง105 เรื่อง161 เรื่อง223 เรื่อง----
2215.82 ฿ 5999.76 ฿ 5209.15 ฿ 4110.29 ฿ 3808.90 ฿ 1636.75 ฿ 3581.14 ฿ 5503.68 ฿ ----