edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภก.3 18,491 79,889 376,653 252,649 709,191 442,535.18
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
นครนายก
797
2,212 11,471 3,028 16,711 10,427.66
สระแก้ว
1,510
4,633 18,282 14,961 37,876 23,634.62
ฉะเชิงเทรา
1,920
5,458 43,622 9,329 58,409 36,447.22
จันทบุรี
826
1,872 18,527 11,398 31,797 19,841.33
ตราด
1,478
4,020 26,091 40,343 70,454 43,963.30
ชลบุรี
887
3,567 19,355 17,289 40,211 25,091.66
พัทยา
2,334
8,577 46,640 47,537 102,754 64,118.50
ระยอง
1,401
5,879 37,986 16,309 60,174 37,548.58
แหลมฉบัง
1,657
6,675 19,065 10,752 36,492 22,771.01
มาบตาพุด
1,526
6,295 16,094 3,576 25,965 16,202.16
ส่วนอำนวยการสำนักภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนพัสดุภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนการเงินการบัญชีภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคตะวันออก
759
2,751 7,635 2,574 12,960 8,087.04
ส่วนบริหารการตลาดภาคตะวันออก
498
1,796 3,266 2,904 7,966 4,970.78
ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 1
-
- - - - -
ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 2
859
3,286 6,253 3,079 12,618 7,873.63
รวม 16,452 57,021 274,287 183,079 514,387 320,977.49
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
นครนายก 44 เรื่อง83 เรื่อง149 เรื่อง118 เรื่อง82 เรื่อง106 เรื่อง112 เรื่อง107 เรื่อง----
866.74 ฿ 1400.26 ฿ 3032.64 ฿ 2129.71 ฿ 2029.87 ฿ 1103.86 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
สระแก้ว 116 เรื่อง202 เรื่อง259 เรื่อง186 เรื่อง166 เรื่อง205 เรื่อง201 เรื่อง184 เรื่อง----
2260.13 ฿ 4073.47 ฿ 5226.62 ฿ 3853.20 ฿ 5629.10 ฿ 2715.02 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ฉะเชิงเทรา 130 เรื่อง255 เรื่อง346 เรื่อง241 เรื่อง213 เรื่อง257 เรื่อง256 เรื่อง226 เรื่อง----
3930.58 ฿ 7808.74 ฿ 9345.65 ฿ 5687.76 ฿ 6497.71 ฿ 4694.98 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
จันทบุรี 38 เรื่อง44 เรื่อง106 เรื่อง132 เรื่อง145 เรื่อง119 เรื่อง142 เรื่อง104 เรื่อง----
1184.35 ฿ 1750.94 ฿ 4407.94 ฿ 5657.18 ฿ 5657.81 ฿ 3600.48 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ตราด 111 เรื่อง174 เรื่อง296 เรื่อง169 เรื่อง150 เรื่อง212 เรื่อง175 เรื่อง206 เรื่อง----
4940.83 ฿ 7417.49 ฿ 11940.24 ฿ 8091.41 ฿ 7197.84 ฿ 8558.78 ฿ 0.62 ฿ 0.00 ฿ ----
ชลบุรี 40 เรื่อง63 เรื่อง96 เรื่อง111 เรื่อง119 เรื่อง87 เรื่อง151 เรื่อง228 เรื่อง----
1347.22 ฿ 2941.54 ฿ 5750.78 ฿ 5990.40 ฿ 7040.59 ฿ 3649.15 ฿ 94.85 ฿ 0.00 ฿ ----
พัทยา 172 เรื่อง272 เรื่อง395 เรื่อง305 เรื่อง291 เรื่อง312 เรื่อง312 เรื่อง287 เรื่อง----
8737.87 ฿ 9123.50 ฿ 14290.22 ฿ 14510.50 ฿ 12412.61 ฿ 6951.98 ฿ 6.86 ฿ 4.37 ฿ ----
ระยอง 109 เรื่อง159 เรื่อง232 เรื่อง185 เรื่อง175 เรื่อง201 เรื่อง172 เรื่อง177 เรื่อง----
5084.35 ฿ 5520.53 ฿ 8483.28 ฿ 7897.97 ฿ 7368.19 ฿ 5787.60 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
แหลมฉบัง 103 เรื่อง190 เรื่อง287 เรื่อง218 เรื่อง206 เรื่อง229 เรื่อง222 เรื่อง210 เรื่อง----
1765.30 ฿ 2882.88 ฿ 4767.36 ฿ 4721.81 ฿ 3826.37 ฿ 2052.34 ฿ 1.87 ฿ 0.00 ฿ ----
มาบตาพุด 101 เรื่อง180 เรื่อง253 เรื่อง200 เรื่อง190 เรื่อง211 เรื่อง199 เรื่อง200 เรื่อง----
1234.90 ฿ 2371.20 ฿ 3428.88 ฿ 2489.14 ฿ 2850.43 ฿ 2087.90 ฿ 0.00 ฿ 13.10 ฿ ----
ส่วนอำนวยการสำนักภาคตะวันออก ------------
------------
ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ------------
------------
ส่วนการเงินการบัญชีภาคตะวันออก ------------
------------
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคตะวันออก ------------
------------
ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคตะวันออก 48 เรื่อง102 เรื่อง141 เรื่อง94 เรื่อง106 เรื่อง87 เรื่อง86 เรื่อง97 เรื่อง----
630.24 ฿ 1484.50 ฿ 1676.06 ฿ 1116.34 ฿ 1535.66 ฿ 1099.49 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ส่วนบริหารการตลาดภาคตะวันออก 23 เรื่อง54 เรื่อง81 เรื่อง68 เรื่อง62 เรื่อง69 เรื่อง60 เรื่อง84 เรื่อง----
231.50 ฿ 813.70 ฿ 1224.29 ฿ 884.83 ฿ 740.06 ฿ 784.99 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 1 ------------
------------
ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 2 55 เรื่อง99 เรื่อง147 เรื่อง120 เรื่อง113 เรื่อง106 เรื่อง89 เรื่อง130 เรื่อง----
375.02 ฿ 1050.19 ฿ 1204.94 ฿ 1747.20 ฿ 1595.57 ฿ 533.52 ฿ 0.00 ฿ 28.08 ฿ ----