edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภก.3.2 7,329 25,698 165,334 105,767 296,799 185,202.58
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
นครนายก
797
2,212 11,471 3,028 16,711 10,427.66
สระแก้ว
1,510
4,633 18,282 14,961 37,876 23,634.62
ฉะเชิงเทรา
1,920
5,458 43,622 9,329 58,409 36,447.22
จันทบุรี
826
1,872 18,527 11,398 31,797 19,841.33
ตราด
1,478
4,020 26,091 40,343 70,454 43,963.30
รวม 6,531 18,195 117,993 79,059 215,247 134,314.13
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
นครนายก 44 เรื่อง83 เรื่อง149 เรื่อง118 เรื่อง82 เรื่อง106 เรื่อง112 เรื่อง107 เรื่อง----
866.74 ฿ 1400.26 ฿ 3032.64 ฿ 2129.71 ฿ 2029.87 ฿ 1103.86 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
สระแก้ว 116 เรื่อง202 เรื่อง259 เรื่อง186 เรื่อง166 เรื่อง205 เรื่อง201 เรื่อง184 เรื่อง----
2260.13 ฿ 4073.47 ฿ 5226.62 ฿ 3853.20 ฿ 5629.10 ฿ 2715.02 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ฉะเชิงเทรา 130 เรื่อง255 เรื่อง346 เรื่อง241 เรื่อง213 เรื่อง257 เรื่อง256 เรื่อง226 เรื่อง----
3930.58 ฿ 7808.74 ฿ 9345.65 ฿ 5687.76 ฿ 6497.71 ฿ 4694.98 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
จันทบุรี 38 เรื่อง44 เรื่อง106 เรื่อง132 เรื่อง145 เรื่อง119 เรื่อง142 เรื่อง104 เรื่อง----
1184.35 ฿ 1750.94 ฿ 4407.94 ฿ 5657.18 ฿ 5657.81 ฿ 3600.48 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ตราด 111 เรื่อง174 เรื่อง296 เรื่อง169 เรื่อง150 เรื่อง212 เรื่อง175 เรื่อง206 เรื่อง----
4940.83 ฿ 7417.49 ฿ 11940.24 ฿ 8091.41 ฿ 7197.84 ฿ 8558.78 ฿ 0.62 ฿ 0.00 ฿ ----