edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ส่วนงานใต้ภาค ภก.3 2,355 11,823 25,979 11,458 49,260 30,738.24
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ส่วนอำนวยการสำนักภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนพัสดุภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนการเงินการบัญชีภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคตะวันออก
759
2,751 7,635 2,574 12,960 8,087.04
ส่วนบริหารการตลาดภาคตะวันออก
498
1,796 3,266 2,904 7,966 4,970.78
ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 1
-
- - - - -
ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 2
859
3,286 6,253 3,079 12,618 7,873.63
รวม 2,116 7,833 17,154 8,557 33,544 20,931.45
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ส่วนอำนวยการสำนักภาคตะวันออก ------------
------------
ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ------------
------------
ส่วนการเงินการบัญชีภาคตะวันออก ------------
------------
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคตะวันออก ------------
------------
ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคตะวันออก 48 เรื่อง102 เรื่อง141 เรื่อง94 เรื่อง106 เรื่อง87 เรื่อง86 เรื่อง97 เรื่อง----
630.24 ฿ 1484.50 ฿ 1676.06 ฿ 1116.34 ฿ 1535.66 ฿ 1099.49 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ส่วนบริหารการตลาดภาคตะวันออก 23 เรื่อง54 เรื่อง81 เรื่อง68 เรื่อง62 เรื่อง69 เรื่อง60 เรื่อง84 เรื่อง----
231.50 ฿ 813.70 ฿ 1224.29 ฿ 884.83 ฿ 740.06 ฿ 784.99 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 1 ------------
------------
ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 2 55 เรื่อง99 เรื่อง147 เรื่อง120 เรื่อง113 เรื่อง106 เรื่อง89 เรื่อง130 เรื่อง----
375.02 ฿ 1050.19 ฿ 1204.94 ฿ 1747.20 ฿ 1595.57 ฿ 533.52 ฿ 0.00 ฿ 28.08 ฿ ----