edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภน.1.1 6,285 24,085 153,954 309,708 487,747 304,354.13
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
พิจิตร
906
2,492 14,044 8,006 24,542 15,314.21
เพชรบูรณ์
1,030
3,110 26,522 26,262 55,894 34,877.86
นครสวรรค์
1,916
5,541 35,386 126,949 167,876 104,754.62
อุทัยธานี
1,721
4,886 24,989 38,136 68,011 42,438.86
รวม 5,573 16,029 100,941 199,353 316,323 197,385.55
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
พิจิตร 68 เรื่อง91 เรื่อง115 เรื่อง128 เรื่อง124 เรื่อง111 เรื่อง133 เรื่อง136 เรื่อง----
1458.29 ฿ 2605.82 ฿ 2882.26 ฿ 3021.41 ฿ 3948.05 ฿ 1504.46 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
เพชรบูรณ์ 40 เรื่อง125 เรื่อง176 เรื่อง132 เรื่อง134 เรื่อง156 เรื่อง134 เรื่อง138 เรื่อง----
1282.94 ฿ 6470.26 ฿ 7965.98 ฿ 5997.89 ฿ 11293.78 ฿ 4080.34 ฿ 343.20 ฿ 0.00 ฿ ----
นครสวรรค์ 124 เรื่อง199 เรื่อง316 เรื่อง244 เรื่อง231 เรื่อง278 เรื่อง255 เรื่อง278 เรื่อง----
9081.70 ฿ 16861.10 ฿ 25192.13 ฿ 23033.09 ฿ 26289.74 ฿ 13239.41 ฿ 4.99 ฿ 317.62 ฿ ----
อุทัยธานี 93 เรื่อง220 เรื่อง293 เรื่อง226 เรื่อง202 เรื่อง227 เรื่อง222 เรื่อง247 เรื่อง----
2753.71 ฿ 7859.90 ฿ 10739.04 ฿ 8206.85 ฿ 9953.42 ฿ 4270.66 ฿ 67.39 ฿ 0.00 ฿ ----