edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภน.1.2 5,419 21,856 139,560 184,385 345,801 215,779.82
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ชัยภูมิ
-
- - - - -
นครราชสีมา
2,634
7,796 54,931 74,753 137,480 85,787.52
บุรีรัมย์
177
271 2,967 1,372 4,610 2,876.64
สุรินทร์
1,932
6,350 35,852 44,210 86,412 53,921.09
รวม 4,743 14,417 93,750 120,335 228,502 142,585.25
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ชัยภูมิ 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
นครราชสีมา 152 เรื่อง323 เรื่อง428 เรื่อง343 เรื่อง321 เรื่อง381 เรื่อง358 เรื่อง341 เรื่อง----
6752.93 ฿ 18562.13 ฿ 21133.01 ฿ 16959.70 ฿ 18062.93 ฿ 14141.09 ฿ 0.00 ฿ 26.21 ฿ ----
บุรีรัมย์ 0 เรื่อง--2 เรื่อง45 เรื่อง47 เรื่อง42 เรื่อง44 เรื่อง----
0.00 ฿ -- 108.58 ฿ 2720.64 ฿ 1153.78 ฿ 13.73 ฿ 0.00 ฿ ----
สุรินทร์ 119 เรื่อง208 เรื่อง283 เรื่อง274 เรื่อง266 เรื่อง241 เรื่อง279 เรื่อง266 เรื่อง----
4655.66 ฿ 9007.44 ฿ 12650.35 ฿ 13156.42 ฿ 10671.02 ฿ 6211.30 ฿ 1784.64 ฿ 0.00 ฿ ----