edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ส่วนงานใต้ภาค ภน.1 2,823 12,712 20,521 21,194 54,427 33,962.45
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
อภน.1.1
-
- - - - -
อภน.1.2
-
- - - - -
อภน.1 (ภน.1)
-
- - - - -
งภน.1 (ภน.1)
-
- - - - -
ตภน.1 (ภน.1)
712
2,015 3,035 4,424 9,474 5,911.78
พภน.1 (ภน.1)
-
- - - - -
วภน.1 (ภน.1)
812
2,709 6,275 4,952 13,936 8,696.06
ลภน.1 (ภน.1)
954
3,890 4,137 5,661 13,688 8,541.31
รวม 2,478 8,614 13,447 15,037 37,098 23,149.15
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อภน.1.1 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
อภน.1.2 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
อภน.1 (ภน.1) 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
งภน.1 (ภน.1) 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
ตภน.1 (ภน.1) 0 เรื่อง-66 เรื่อง111 เรื่อง138 เรื่อง136 เรื่อง97 เรื่อง171 เรื่อง----
0.00 ฿ - 1040.21 ฿ 2245.78 ฿ 1435.20 ฿ 1048.94 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
พภน.1 (ภน.1) 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
วภน.1 (ภน.1) 0 เรื่อง-108 เรื่อง138 เรื่อง155 เรื่อง134 เรื่อง153 เรื่อง132 เรื่อง----
0.00 ฿ - 2100.38 ฿ 2001.79 ฿ 3080.06 ฿ 1687.92 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ลภน.1 (ภน.1) 67 เรื่อง136 เรื่อง158 เรื่อง115 เรื่อง152 เรื่อง113 เรื่อง112 เรื่อง105 เรื่อง----
489.22 ฿ 1423.97 ฿ 1137.55 ฿ 1248.62 ฿ 1830.82 ฿ 761.28 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----