edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภน.2 37,740 194,298 816,587 1,106,940 2,117,825 1,321,522.80
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
กาฬสินธุ์
1,558
6,837 31,997 81,115 119,949 74,848.18
ขอนแก่น
2,507
9,310 56,640 153,476 219,426 136,921.82
นครพนม
264
704 3,255 4,485 8,444 5,269.06
บึงกาฬ
732
2,982 14,757 7,898 25,637 15,997.49
มหาสารคาม
1,754
7,832 48,876 103,519 160,227 99,981.65
มุกดาหาร
2,083
8,063 28,419 17,985 54,467 33,987.41
ยโสธร
1,022
4,735 34,368 8,292 47,395 29,574.48
ร้อยเอ็ด
1,665
6,829 35,324 61,662 103,815 64,780.56
เลย
2,067
7,742 42,748 72,646 123,136 76,836.86
ศรีสะเกษ
1,362
5,645 46,530 28,120 80,295 50,104.08
สกลนคร
2,410
8,465 49,017 61,455 118,937 74,216.69
หนองคาย
1,635
7,313 32,830 56,293 96,436 60,176.06
หนองบัวลำภู
2,148
7,670 23,808 15,285 46,763 29,180.11
อำนาจเจริญ
1,783
7,361 20,197 27,795 55,353 34,540.27
อุดรธานี
938
4,080 11,399 15,393 30,872 19,264.13
อุบลราชธานี
2,481
10,964 59,106 41,007 111,077 69,312.05
ลภน.2
1,227
5,068 13,158 11,898 30,124 18,797.38
ตภน.2
752
3,289 6,001 15,611 24,901 15,538.22
อภน.2.2
83
- - - - -
พภน.2
-
- - - - -
อภน.2.1
2,452
12,824 17,487 14,668 44,979 28,066.90
บภญบ.2.1 (อด.)
-
- - - - -
อภน.2
277
2,123 5,257 2,878 10,258 6,400.99
งภน.2
476
2,372 4,683 13,607 20,662 12,893.09
วภน.2
1,362
6,021 12,603 14,612 33,236 20,739.26
รวม 33,038 138,229 598,460 829,700 1,566,389 977,426.74
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กาฬสินธุ์ 81 เรื่อง151 เรื่อง287 เรื่อง208 เรื่อง206 เรื่อง211 เรื่อง205 เรื่อง218 เรื่อง----
4657.54 ฿ 11794.22 ฿ 16429.30 ฿ 23846.78 ฿ 15035.90 ฿ 5976.05 ฿ 438.05 ฿ 3.12 ฿ ----
ขอนแก่น 205 เรื่อง276 เรื่อง391 เรื่อง319 เรื่อง314 เรื่อง352 เรื่อง337 เรื่อง326 เรื่อง----
11675.66 ฿ 26531.86 ฿ 42443.23 ฿ 28970.45 ฿ 21218.50 ฿ 12929.90 ฿ 46.80 ฿ 0.00 ฿ ----
นครพนม 2 เรื่อง2 เรื่อง59 เรื่อง51 เรื่อง65 เรื่อง55 เรื่อง29 เรื่อง3 เรื่อง----
5673.41 ฿ 13.73 ฿ 1452.05 ฿ 1524.43 ฿ 1960.61 ฿ 722.59 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
บึงกาฬ 0 เรื่อง-172 เรื่อง135 เรื่อง135 เรื่อง116 เรื่อง83 เรื่อง97 เรื่อง----
฿ - 5659.68 ฿ 5087.47 ฿ 3947.42 ฿ 1977.46 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
มหาสารคาม 153 เรื่อง174 เรื่อง309 เรื่อง223 เรื่อง211 เรื่อง227 เรื่อง227 เรื่อง234 เรื่อง----
6945.74 ฿ 18130.32 ฿ 25185.26 ฿ 23985.94 ฿ 19529.95 ฿ 7756.32 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
มุกดาหาร 155 เรื่อง213 เรื่อง340 เรื่อง290 เรื่อง277 เรื่อง277 เรื่อง294 เรื่อง251 เรื่อง----
3124.37 ฿ 5022.58 ฿ 6096.48 ฿ 7832.45 ฿ 7648.37 ฿ 3415.78 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ยโสธร 66 เรื่อง51 เรื่อง206 เรื่อง139 เรื่อง143 เรื่อง138 เรื่อง154 เรื่อง125 เรื่อง----
1857.02 ฿ 3147.46 ฿ 8419.63 ฿ 7280.83 ฿ 6190.70 ฿ 4155.22 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ร้อยเอ็ด 128 เรื่อง172 เรื่อง278 เรื่อง207 เรื่อง221 เรื่อง219 เรื่อง220 เรื่อง226 เรื่อง----
5611.63 ฿ 11511.55 ฿ 17508.82 ฿ 12735.22 ฿ 13638.14 ฿ 6847.78 ฿ 71.76 ฿ 0.00 ฿ ----
เลย 126 เรื่อง214 เรื่อง320 เรื่อง291 เรื่อง281 เรื่อง286 เรื่อง269 เรื่อง300 เรื่อง----
5910.53 ฿ 15113.28 ฿ 14771.95 ฿ 20391.07 ฿ 16834.27 ฿ 13843.44 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ศรีสะเกษ 19 เรื่อง19 เรื่อง292 เรื่อง230 เรื่อง198 เรื่อง207 เรื่อง218 เรื่อง209 เรื่อง----
54829.63 ฿ 1414.61 ฿ 17387.14 ฿ 16810.56 ฿ 11890.94 ฿ 7372.56 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
สกลนคร 165 เรื่อง252 เรื่อง393 เรื่อง341 เรื่อง325 เรื่อง327 เรื่อง309 เรื่อง332 เรื่อง----
7227.17 ฿ 13793.52 ฿ 15221.23 ฿ 17656.08 ฿ 15289.25 ฿ 7915.44 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
หนองคาย 112 เรื่อง167 เรื่อง273 เรื่อง246 เรื่อง215 เรื่อง206 เรื่อง227 เรื่อง197 เรื่อง----
4748.64 ฿ 10658.54 ฿ 13219.44 ฿ 12930.53 ฿ 12779.52 ฿ 6560.11 ฿ 9.36 ฿ 39.31 ฿ ----
หนองบัวลำภู 136 เรื่อง260 เรื่อง347 เรื่อง297 เรื่อง271 เรื่อง295 เรื่อง272 เรื่อง283 เรื่อง----
2378.06 ฿ 5456.26 ฿ 5664.67 ฿ 5702.11 ฿ 5293.39 ฿ 2898.48 ฿ 0.00 ฿ 16.22 ฿ ----
อำนาจเจริญ 136 เรื่อง182 เรื่อง306 เรื่อง228 เรื่อง226 เรื่อง241 เรื่อง221 เรื่อง244 เรื่อง----
3319.68 ฿ 4977.02 ฿ 8440.85 ฿ 7093.01 ฿ 6220.66 ฿ 2928.43 ฿ 176.59 ฿ 1279.82 ฿ ----
อุดรธานี 63 เรื่อง114 เรื่อง154 เรื่อง121 เรื่อง135 เรื่อง124 เรื่อง107 เรื่อง124 เรื่อง----
809.33 ฿ 3544.32 ฿ 4077.84 ฿ 3112.51 ฿ 5358.29 ฿ 2559.02 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
อุบลราชธานี 205 เรื่อง269 เรื่อง410 เรื่อง329 เรื่อง295 เรื่อง321 เรื่อง322 เรื่อง337 เรื่อง----
7068.05 ฿ 10498.80 ฿ 18590.83 ฿ 15155.71 ฿ 11970.82 ฿ 7678.32 ฿ 61.78 ฿ 0.00 ฿ ----
ลภน.2 90 เรื่อง171 เรื่อง219 เรื่อง173 เรื่อง156 เรื่อง151 เรื่อง120 เรื่อง155 เรื่อง----
1704.77 ฿ 3566.16 ฿ 3372.72 ฿ 3380.83 ฿ 3786.43 ฿ 2021.76 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ตภน.2 39 เรื่อง69 เรื่อง91 เรื่อง120 เรื่อง118 เรื่อง102 เรื่อง94 เรื่อง127 เรื่อง----
398.74 ฿ 1882.61 ฿ 2182.75 ฿ 4978.27 ฿ 4157.09 ฿ 1229.90 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
อภน.2.2 0 เรื่อง------115 เรื่อง----
฿ ------ 1649.86 ฿ ----
พภน.2 0 เรื่อง-----------
฿ -----------
อภน.2.1 151 เรื่อง257 เรื่อง430 เรื่อง351 เรื่อง326 เรื่อง327 เรื่อง332 เรื่อง281 เรื่อง----
1276.08 ฿ 3470.06 ฿ 5886.19 ฿ 5494.32 ฿ 4177.68 ฿ 2059.20 ฿ 0.00 ฿ 27.46 ฿ ----
บภญบ.2.1 (อด.) 0 เรื่อง-----------
฿ -----------
อภน.2 18 เรื่อง23 เรื่อง38 เรื่อง82 เรื่อง67 เรื่อง-1 เรื่อง55 เรื่อง----
366.91 ฿ 436.18 ฿ 404.98 ฿ 1729.73 ฿ 2179.63 ฿ - 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
งภน.2 41 เรื่อง83 เรื่อง63 เรื่อง74 เรื่อง63 เรื่อง49 เรื่อง39 เรื่อง64 เรื่อง----
1312.90 ฿ 2913.46 ฿ 1917.55 ฿ 2914.70 ฿ 2354.35 ฿ 904.18 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
วภน.2 62 เรื่อง130 เรื่อง185 เรื่อง171 เรื่อง180 เรื่อง207 เรื่อง189 เรื่อง247 เรื่อง----
959.09 ฿ 3702.82 ฿ 3552.43 ฿ 3667.25 ฿ 5130.53 ฿ 2033.62 ฿ 16.85 ฿ 8.11 ฿ ----