edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภน.2.1 15,994 83,087 449,956 664,068 1,197,111 746,997.26
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
กาฬสินธุ์
1,558
6,837 31,997 81,115 119,949 74,848.18
ขอนแก่น
2,507
9,310 56,640 153,476 219,426 136,921.82
มหาสารคาม
1,754
7,832 48,876 103,519 160,227 99,981.65
ยโสธร
1,022
4,735 34,368 8,292 47,395 29,574.48
ร้อยเอ็ด
1,665
6,829 35,324 61,662 103,815 64,780.56
ศรีสะเกษ
1,362
5,645 46,530 28,120 80,295 50,104.08
อำนาจเจริญ
1,783
7,361 20,197 27,795 55,353 34,540.27
อุบลราชธานี
2,481
10,964 59,106 41,007 111,077 69,312.05
รวม 14,132 59,513 333,038 504,986 897,537 560,063.09
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กาฬสินธุ์ 81 เรื่อง151 เรื่อง287 เรื่อง208 เรื่อง206 เรื่อง211 เรื่อง205 เรื่อง218 เรื่อง----
4657.54 ฿ 11794.22 ฿ 16429.30 ฿ 23846.78 ฿ 15035.90 ฿ 5976.05 ฿ 438.05 ฿ 3.12 ฿ ----
ขอนแก่น 205 เรื่อง276 เรื่อง391 เรื่อง319 เรื่อง314 เรื่อง352 เรื่อง337 เรื่อง326 เรื่อง----
11675.66 ฿ 26531.86 ฿ 42443.23 ฿ 28970.45 ฿ 21218.50 ฿ 12929.90 ฿ 46.80 ฿ 0.00 ฿ ----
มหาสารคาม 153 เรื่อง174 เรื่อง309 เรื่อง223 เรื่อง211 เรื่อง227 เรื่อง227 เรื่อง234 เรื่อง----
6945.74 ฿ 18130.32 ฿ 25185.26 ฿ 23985.94 ฿ 19529.95 ฿ 7756.32 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ยโสธร 66 เรื่อง51 เรื่อง206 เรื่อง139 เรื่อง143 เรื่อง138 เรื่อง154 เรื่อง125 เรื่อง----
1857.02 ฿ 3147.46 ฿ 8419.63 ฿ 7280.83 ฿ 6190.70 ฿ 4155.22 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ร้อยเอ็ด 128 เรื่อง172 เรื่อง278 เรื่อง207 เรื่อง221 เรื่อง219 เรื่อง220 เรื่อง226 เรื่อง----
5611.63 ฿ 11511.55 ฿ 17508.82 ฿ 12735.22 ฿ 13638.14 ฿ 6847.78 ฿ 71.76 ฿ 0.00 ฿ ----
ศรีสะเกษ 19 เรื่อง19 เรื่อง292 เรื่อง230 เรื่อง198 เรื่อง207 เรื่อง218 เรื่อง209 เรื่อง----
54829.63 ฿ 1414.61 ฿ 17387.14 ฿ 16810.56 ฿ 11890.94 ฿ 7372.56 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
อำนาจเจริญ 136 เรื่อง182 เรื่อง306 เรื่อง228 เรื่อง226 เรื่อง241 เรื่อง221 เรื่อง244 เรื่อง----
3319.68 ฿ 4977.02 ฿ 8440.85 ฿ 7093.01 ฿ 6220.66 ฿ 2928.43 ฿ 176.59 ฿ 1279.82 ฿ ----
อุบลราชธานี 205 เรื่อง269 เรื่อง410 เรื่อง329 เรื่อง295 เรื่อง321 เรื่อง322 เรื่อง337 เรื่อง----
7068.05 ฿ 10498.80 ฿ 18590.83 ฿ 15155.71 ฿ 11970.82 ฿ 7678.32 ฿ 61.78 ฿ 0.00 ฿ ----