edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภน.2.2 13,954 68,412 288,488 351,370 708,270 441,960.48
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
นครพนม
264
704 3,255 4,485 8,444 5,269.06
บึงกาฬ
732
2,982 14,757 7,898 25,637 15,997.49
มุกดาหาร
2,083
8,063 28,419 17,985 54,467 33,987.41
เลย
2,067
7,742 42,748 72,646 123,136 76,836.86
สกลนคร
2,410
8,465 49,017 61,455 118,937 74,216.69
หนองคาย
1,635
7,313 32,830 56,293 96,436 60,176.06
หนองบัวลำภู
2,148
7,670 23,808 15,285 46,763 29,180.11
อุดรธานี
938
4,080 11,399 15,393 30,872 19,264.13
รวม 12,277 47,019 206,233 251,440 504,692 314,927.81
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
นครพนม 2 เรื่อง2 เรื่อง59 เรื่อง51 เรื่อง65 เรื่อง55 เรื่อง29 เรื่อง3 เรื่อง----
5673.41 ฿ 13.73 ฿ 1452.05 ฿ 1524.43 ฿ 1960.61 ฿ 722.59 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
บึงกาฬ 0 เรื่อง-172 เรื่อง135 เรื่อง135 เรื่อง116 เรื่อง83 เรื่อง97 เรื่อง----
฿ - 5659.68 ฿ 5087.47 ฿ 3947.42 ฿ 1977.46 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
มุกดาหาร 155 เรื่อง213 เรื่อง340 เรื่อง290 เรื่อง277 เรื่อง277 เรื่อง294 เรื่อง251 เรื่อง----
3124.37 ฿ 5022.58 ฿ 6096.48 ฿ 7832.45 ฿ 7648.37 ฿ 3415.78 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
เลย 126 เรื่อง214 เรื่อง320 เรื่อง291 เรื่อง281 เรื่อง286 เรื่อง269 เรื่อง300 เรื่อง----
5910.53 ฿ 15113.28 ฿ 14771.95 ฿ 20391.07 ฿ 16834.27 ฿ 13843.44 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
สกลนคร 165 เรื่อง252 เรื่อง393 เรื่อง341 เรื่อง325 เรื่อง327 เรื่อง309 เรื่อง332 เรื่อง----
7227.17 ฿ 13793.52 ฿ 15221.23 ฿ 17656.08 ฿ 15289.25 ฿ 7915.44 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
หนองคาย 112 เรื่อง167 เรื่อง273 เรื่อง246 เรื่อง215 เรื่อง206 เรื่อง227 เรื่อง197 เรื่อง----
4748.64 ฿ 10658.54 ฿ 13219.44 ฿ 12930.53 ฿ 12779.52 ฿ 6560.11 ฿ 9.36 ฿ 39.31 ฿ ----
หนองบัวลำภู 136 เรื่อง260 เรื่อง347 เรื่อง297 เรื่อง271 เรื่อง295 เรื่อง272 เรื่อง283 เรื่อง----
2378.06 ฿ 5456.26 ฿ 5664.67 ฿ 5702.11 ฿ 5293.39 ฿ 2898.48 ฿ 0.00 ฿ 16.22 ฿ ----
อุดรธานี 63 เรื่อง114 เรื่อง154 เรื่อง121 เรื่อง135 เรื่อง124 เรื่อง107 เรื่อง124 เรื่อง----
809.33 ฿ 3544.32 ฿ 4077.84 ฿ 3112.51 ฿ 5358.29 ฿ 2559.02 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----