edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ส่วนงานใต้ภาค ภน.2 7,792 42,799 78,143 91,502 212,444 132,565.06
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ลภน.2
1,227
5,068 13,158 11,898 30,124 18,797.38
ตภน.2
752
3,289 6,001 15,611 24,901 15,538.22
อภน.2.2
83
- - - - -
พภน.2
-
- - - - -
อภน.2.1
2,452
12,824 17,487 14,668 44,979 28,066.90
บภญบ.2.1 (อด.)
-
- - - - -
อภน.2
277
2,123 5,257 2,878 10,258 6,400.99
งภน.2
476
2,372 4,683 13,607 20,662 12,893.09
วภน.2
1,362
6,021 12,603 14,612 33,236 20,739.26
รวม 6,629 31,697 59,189 73,274 164,160 102,435.84
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ลภน.2 90 เรื่อง171 เรื่อง219 เรื่อง173 เรื่อง156 เรื่อง151 เรื่อง120 เรื่อง155 เรื่อง----
1704.77 ฿ 3566.16 ฿ 3372.72 ฿ 3380.83 ฿ 3786.43 ฿ 2021.76 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ตภน.2 39 เรื่อง69 เรื่อง91 เรื่อง120 เรื่อง118 เรื่อง102 เรื่อง94 เรื่อง127 เรื่อง----
398.74 ฿ 1882.61 ฿ 2182.75 ฿ 4978.27 ฿ 4157.09 ฿ 1229.90 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
อภน.2.2 0 เรื่อง------115 เรื่อง----
฿ ------ 1649.86 ฿ ----
พภน.2 0 เรื่อง-----------
฿ -----------
อภน.2.1 151 เรื่อง257 เรื่อง430 เรื่อง351 เรื่อง326 เรื่อง327 เรื่อง332 เรื่อง281 เรื่อง----
1276.08 ฿ 3470.06 ฿ 5886.19 ฿ 5494.32 ฿ 4177.68 ฿ 2059.20 ฿ 0.00 ฿ 27.46 ฿ ----
บภญบ.2.1 (อด.) 0 เรื่อง-----------
฿ -----------
อภน.2 18 เรื่อง23 เรื่อง38 เรื่อง82 เรื่อง67 เรื่อง-1 เรื่อง55 เรื่อง----
366.91 ฿ 436.18 ฿ 404.98 ฿ 1729.73 ฿ 2179.63 ฿ - 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
งภน.2 41 เรื่อง83 เรื่อง63 เรื่อง74 เรื่อง63 เรื่อง49 เรื่อง39 เรื่อง64 เรื่อง----
1312.90 ฿ 2913.46 ฿ 1917.55 ฿ 2914.70 ฿ 2354.35 ฿ 904.18 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
วภน.2 62 เรื่อง130 เรื่อง185 เรื่อง171 เรื่อง180 เรื่อง207 เรื่อง189 เรื่อง247 เรื่อง----
959.09 ฿ 3702.82 ฿ 3552.43 ฿ 3667.25 ฿ 5130.53 ฿ 2033.62 ฿ 16.85 ฿ 8.11 ฿ ----