edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภน.3.1 4,438 20,931 199,022 341,746 561,699 350,500.18
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
บภน.3.1 (ชร.)
3,954
14,579 142,235 242,904 399,718 249,424.03
บภน.3.1 (ชม.)
6
27 237 88 352 219.65
รวม 3,960 14,606 142,472 242,992 400,070 249,643.68
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
บภน.3.1 (ชร.) 249 เรื่อง497 เรื่อง642 เรื่อง504 เรื่อง529 เรื่อง567 เรื่อง475 เรื่อง500 เรื่อง0 เรื่อง0 เรื่อง0 เรื่อง0 เรื่อง
26775.84 ฿ 48012.43 ฿ 51624.14 ฿ 59104.66 ฿ 56409.60 ฿ 30287.09 ฿ 11.23 ฿ 0.00 ฿ -18040.00 ฿ -18040.00 ฿ -18040.00 ฿ -18040.00 ฿
บภน.3.1 (ชม.) 2 เรื่อง4 เรื่อง----------
32.45 ฿ 170.35 ฿ ----------