edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ภน.3.2 1,480 8,692 58,862 43,544 111,098 69,325.15
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
บภน.3.2 (กพ.)
1,353
5,166 33,082 22,101 60,349 37,657.78
บภน.3.2 (ตก.)
-
- - - - -
รวม 1,353 5,166 33,082 22,101 60,349 37,657.78
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
บภน.3.2 (กพ.) 88 เรื่อง111 เรื่อง167 เรื่อง207 เรื่อง179 เรื่อง165 เรื่อง215 เรื่อง227 เรื่อง----
5343.31 ฿ 6006.00 ฿ 6747.31 ฿ 8344.75 ฿ 8419.01 ฿ 4421.04 ฿ 528.53 ฿ 207.17 ฿ ----
บภน.3.2 (ตก.) ------------
------------