edoclite


รายงานการใช้โปรแกรม ส่วนงานที่ไม่มีการใช้งาน สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ทั้งหมด 131,222 473,688 2,490,927 3,372,757 6,337,372 3,954,520
ส่วนงานใต้ภาค ภน.3 25,261 117,594 659,412 842,146 1,619,152 1,010,350.85
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
วภน.3
148
709 1,172 465 2,346 1,463.90
ลภน.3
1,218
4,175 14,443 46,930 65,548 40,901.95
อภน.3.1
458
2,244 4,439 1,465 8,148 5,084.35
อภน.3
-
- - - - -
ตภน.3
-
- - - - -
งภน.3
-
- - - - -
อุตรดิตถ์
2,244
8,023 39,207 76,616 123,846 77,279.90
น่าน
2,414
8,678 35,078 29,347 73,103 45,616.27
พภน.3
-
- - - - -
พะเยา
2,269
9,084 39,768 17,268 66,120 41,258.88
พิษณุโลก
2,661
9,626 64,809 77,857 152,292 95,030.21
แพร่
2,865
9,339 68,053 114,948 192,340 120,020.16
แม่ฮ่องสอน
2,357
9,588 57,567 52,735 119,890 74,811.36
ลำปาง
2,282
9,543 67,059 57,668 134,270 83,784.48
ลำพูน
1,080
4,071 30,142 19,441 53,654 33,480.10
สุโขทัย
2,257
8,291 54,962 115,436 178,689 111,501.94
อภน.3.2
46
105 363 462 930 580.32
รวม 22,299 83,476 477,062 610,638 1,171,176 730,813.82
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
วภน.3 13 เรื่อง33 เรื่อง20 เรื่อง19 เรื่อง22 เรื่อง16 เรื่อง16 เรื่อง9 เรื่อง----
129.79 ฿ 295.15 ฿ 106.08 ฿ 202.18 ฿ 288.29 ฿ 8.74 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ลภน.3 55 เรื่อง210 เรื่อง185 เรื่อง170 เรื่อง150 เรื่อง151 เรื่อง140 เรื่อง163 เรื่อง----
3126.86 ฿ 9346.27 ฿ 8010.29 ฿ 8691.07 ฿ 7365.07 ฿ 4313.09 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
อภน.3.1 54 เรื่อง71 เรื่อง101 เรื่อง69 เรื่อง51 เรื่อง70 เรื่อง42 เรื่อง-----
562.22 ฿ 522.29 ฿ 1472.02 ฿ 621.50 ฿ 568.46 ฿ 530.40 ฿ 0.00 ฿ -----
อภน.3 ------------
------------
ตภน.3 ------------
------------
งภน.3 ------------
------------
อุตรดิตถ์ 150 เรื่อง264 เรื่อง362 เรื่อง314 เรื่อง271 เรื่อง308 เรื่อง289 เรื่อง305 เรื่อง----
8755.97 ฿ 17275.44 ฿ 16174.08 ฿ 14529.84 ฿ 15751.63 ฿ 7148.54 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
น่าน 156 เรื่อง277 เรื่อง370 เรื่อง320 เรื่อง314 เรื่อง365 เรื่อง312 เรื่อง321 เรื่อง----
4137.12 ฿ 7059.31 ฿ 9165.94 ฿ 8893.25 ฿ 11089.73 ฿ 5690.26 ฿ 2.50 ฿ 0.00 ฿ ----
พภน.3 ------------
------------
พะเยา 134 เรื่อง275 เรื่อง374 เรื่อง316 เรื่อง260 เรื่อง312 เรื่อง304 เรื่อง312 เรื่อง----
3762.10 ฿ 7483.01 ฿ 9144.72 ฿ 8418.38 ฿ 7061.18 ฿ 5013.22 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
พิษณุโลก 180 เรื่อง304 เรื่อง425 เรื่อง362 เรื่อง330 เรื่อง378 เรื่อง344 เรื่อง352 เรื่อง----
11615.14 ฿ 17860.13 ฿ 20286.86 ฿ 19451.33 ฿ 20028.53 ฿ 11086.61 ฿ 212.78 ฿ 383.14 ฿ ----
แพร่ 196 เรื่อง349 เรื่อง431 เรื่อง380 เรื่อง362 เรื่อง444 เรื่อง355 เรื่อง365 เรื่อง----
12853.78 ฿ 24307.30 ฿ 25401.17 ฿ 25171.54 ฿ 27041.04 ฿ 15898.90 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
แม่ฮ่องสอน 173 เรื่อง313 เรื่อง373 เรื่อง333 เรื่อง305 เรื่อง308 เรื่อง284 เรื่อง268 เรื่อง----
6411.60 ฿ 13179.50 ฿ 18638.26 ฿ 17684.78 ฿ 11697.50 ฿ 6793.49 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ลำปาง 85 เรื่อง285 เรื่อง393 เรื่อง324 เรื่อง285 เรื่อง314 เรื่อง310 เรื่อง291 เรื่อง----
5013.22 ฿ 16614.62 ฿ 17781.50 ฿ 20777.95 ฿ 18605.81 ฿ 8630.54 ฿ 0.00 ฿ 0.00 ฿ ----
ลำพูน 52 เรื่อง92 เรื่อง112 เรื่อง143 เรื่อง109 เรื่อง84 เรื่อง193 เรื่อง308 เรื่อง----
2979.60 ฿ 4821.65 ฿ 6281.18 ฿ 9497.90 ฿ 7291.44 ฿ 3267.26 ฿ 23.71 ฿ 0.00 ฿ ----
สุโขทัย 140 เรื่อง264 เรื่อง346 เรื่อง344 เรื่อง291 เรื่อง324 เรื่อง284 เรื่อง283 เรื่อง----
9143.47 ฿ 18850.42 ฿ 27110.30 ฿ 25550.93 ฿ 26159.33 ฿ 25234.56 ฿ 0.00 ฿ 2268.86 ฿ ----
อภน.3.2 26 เรื่อง20 เรื่อง----------
150.38 ฿ 314.50 ฿ ----------